- Rejestracja

REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO

WOLNYCH MIESZKAŃCÓW SIEMIANOWIC


I. WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego WMS (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.
2. Administratorem Forum jest Stowarzyszenie WOLNE SIEMIANOWICE, reprezentowane przez Janusza Ławeckiego, Tel. 510-939-498, e-mail: Janusz-lawecki@wp.pl
3. Użytkownikiem Forum może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Forum, jak również osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej „Użytkownikiem”).
4. Forum jest podzielone na dwie części.
a) Oficjalne Forum Miejskie – to forum, które wszyscy mogą czytać ale, na którym pisać mogą tylko osoby zarejestrowane pod imieniem i nazwiskiem oraz potwierdzone przez administratora poprzez kontakt bezpośredni (telefon lub osobiście). Taka osoba otrzymuje automatycznie grupę "Zarejestrowani użytkownicy".
b) Hydepark – to forum otwarte dla wszystkich do czytania i pisania.
5. Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.
6. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.
7. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

1. Korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie poprzez zalogowanie się na portalu forumsiemianowice.pl
2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane.
3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych z wyjątkiem wydzielonych specjalnych tematów
7. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.
8. Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
9. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW).
10. Na Forum Internetowym WMS (zwanym dalej „Forum”) obowiązują następujące grupy:
a) Goście - to użytkownicy bez rejestracji. Mogą czytać, dodawać posty i tworzyć nowe tematy jednak tylko, po wcześniejszej weryfikacji przez Moderatora.
b) Nowo zarejestrowani użytkownicy - grupę automatycznie otrzymują osoby, które dokonają rejestracji na forum. Mają prawo do dodawania postów, tematów, tworzenia ankiet i dodawania załączników.
c) Zarejestrowani użytkownicy - grupa przydzielana automatycznie dla zarejestrowanego użytkownika, który podał swoję prawdziwe Imię i Nazwisko i przeszedł pozytywną weryfikację danych u Administratora. Ma takie same uprawnienia co "Nowo zarejestrowani użytkownicy " jednak dodatkowo może dodawać nowe posty i tematy w forum "Oficjalne Forum Miejskie ".
d) Moderatorzy globalni - grupa osób, która pilnuje porządku na forum. Mają wszystkie uprawnienia użytkowników oraz prawo usuwać tematy, posty, załączniki i użytkowników. Jeśli jesteś zainteresowany zostaniem jednym z moderatorów, skontaktuj się z jednym z Administratorów.
e) Administratorzy - Mogą wszystko.
11. Na Forum obowiązują rangi. Zostają one przydzielane użytkownikowi automatycznie po osiągnięciu danego pułapu postów na forum. Są też rangi specjalne, które są wydawane za specjalne zasługi. Obowiązują następujące rangi:
a) Świeżak - rangę otrzymują automatycznie wszyscy po rejestracji na forum,
b) Użytkownik - ranga po napisaniu 20 postów,
c) Super użytkownik - ranga po napisaniu 100 postów,
d) Wyjadacz - ranga po napisaniu 200 postów,
e) Szef - ranga po napisaniu 500 posztów,
f) Troll - ranga dla osób, które kwalifikują się do usunięcia,
g) VIP - specjalna ranga, otrzymują ją tylko osóby za specjalne zasługi.

III. KONSEKWENCJE ŁAMANIA ZASAD.

1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących konsekwencji:
a) upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
b) ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcję „Ostrzeż użytkownika", skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji przy awatarze Użytkownika,
c) zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas.
d) usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika. Zebranie trzech ostrzeżeń, o których mowa w pkt. b) powyżej przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego konta.
3. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
4. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.
5. Ponadto, Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem.
6. Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia reklamacji poprzez skrzynkę kontaktową.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Forum lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do portalu forumsiemianowice.pl po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do portalu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2017 roku.